Strelitzia Nicolai - Giant Bird Of Paradise


 

Strelitzia Nicolai – Giant Bird of Paradise

 

© Coast Road Palms Perth Western Australia ( WA )